Polityka Prywatności Salonów Loox Galeria Optyki i Sunloox oraz ich witryn internetowych

 

 

§ 1 Kwestie ogólne.

            1.         Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów pozyskanych za pośrednictwem sieci Salonów Loox Galeria Optyki i Sunloox (zwanych dalej: „Salonami”).

            2.         Właścicielem Salonów jest spółka Jawro Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500), ul. Grunwaldzka 21, NIP 5140361918, REGON 527182190, KRS: 0001074921, Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydz. KRS,Kapitał zakładowy 50 000 zł opłacony, (zwany dalej: „Jawro”) lub podmioty współpracujące na podstawie umowy franczyzowej, a także podmioty prowadzące placówki wykonujące i sprzedające okulary pod własną marką, które zawarły umowę o współpracy.

3.         Administratorem danych osobowych jest „Jawro”.

4.         Jawro dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

            5.         Jawro zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone.

 

§ 2 Jakie dane zbieramy?

            1.         Jawro zbiera dane osobowe dotyczące:

- osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,

- osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

- oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

zwanych dalej łącznie „Klientami”.

            2.         Dane osobowe Klientów są zbierane w momencie:

a) umówienia wizyty w Salonie,

b) przeprowadzenia badania ostrości wzroku,

c) złożenia zamówienia,

d) przyjęcia zgłoszenia serwisowego.

            3.         W przypadku realizacji zamówienia w Salonie, Klient podaje następujące dane:

            a)         adres e-mail;

            b)         dane adresowe:

                        -           kod pocztowy i miejscowość;

                        -           kraj (państwo);

                        -           ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

            c)         imię i nazwisko;

            d)         numer telefonu;

e)         datę urodzenia;

f)         dane z badania wzroku i inne dane dotyczące stanu zdrowia, związane z diagnozą wzroku, w tym fotografie (w przypadku szkieł korekcyjnych).

            W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

            g)         firmę Przedsiębiorcy;

            h)         numer NIP.

3.         Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez Jawro.

           

§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

            1.         Jawro wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane.

2.         Dane Klientów mogą być wykorzystane w szczególności w ramach:

•           dokonywania zakupu okularów, szkieł kontaktowych lub innych towarów z naszego salonu oraz wysyłki zamówionych produktów;

•           obsługi reklamacji oraz zwrotów;

•           obsługi zapytań i zgłoszeń;

•           zarządzania bezpieczeństwem transakcji;

•           zapewnienia najlepszej obsługi klienta;

•           postawienia poprawnej diagnozy dotyczącej wzroku oraz wykonania zaleconych okularów lub szkieł kontaktowych;

•           prowadzenia analiz statystycznych;

•           dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb Klientów (w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przekazywanie informacji handlowych).

3.         Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – tj. w celu wykonania umownych i ustawowych obowiązków Administratora (np. realizacja zamówienia, czynności serwisowe) oraz z uwagi na uzasadnione interesy Administratora (np. dochodzenie ew. roszczeń, analizy statystyczne) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (tj. w celu diagnozy medycznej – w przypadku danych z badania wzroku i innych danych dotyczących stanu zdrowia, związanych z diagnozą wzroku).

4.         Dane osobowe są przechowywane przez okres:

a)         6 miesięcy – w przypadku niedojścia umowy do skutku (np. złożenie zamówienia i brak odbioru towaru),

b)         na czas trwania umowy (oraz po jej zakończeniu przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń), o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących – w przypadku zawarcia umowy.

Po upływie ww. okresów dane osobowe podlegają zniszczeniu/ usunięciu lub trwałej anonimizacji.

            5.         Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Salonów mają jedynie uprawnieni pracownicy Jawro oraz właściciele i pracownicy podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2.

            6.         Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom jedynie w celu prawidłowego wykonania umowy lub obsługi systemu informatycznego Jawro.

Dane osobowe mogą być ponadto przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

            a)         firmie kurierskiej;

            b)         firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

            c)         Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

d)         innym podmiotom świadczącym usługi doręczania przesyłek.

7.         Klient ma prawo: każdorazowo dostępu do swoich danych i ich sprostowania; a także ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu (tylko w przypadkach określonych w art. 17-21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.         Jawro może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli zachowanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszym paragrafie, a w szczególności do dochodzenia przez Jawro roszczeń od danego Klienta.

9.         Żądania Klientów, o których mowa w ust. 7 powyżej, wymagają weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie - poprzez kontakt za pośrednictwem wskazanego przez Klienta przy zbieraniu danych adresu e-mail lub numeru telefonicznego bądź poprzez podanie innych niż imię i nazwisko danych, umożliwiających identyfikację Klienta (np. e-mail, numer telefoniczny, dane adresowe).

           

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

Strony www Salonów Loox Galeria Optyki i Sunloox (http://galeria-loox.pl oraz http://sunloox.com/salony) używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Jawro na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej strony www, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Jawro produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających strony www. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronach www.

Jawro wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)         Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)         Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Jawro wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron www, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jawro wykorzystuje cookies zewnętrzne:

a)         w celu popularyzacji stron www za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b)         Youtube;

c)         Google AdWords, Google Analitycs, Remarketing

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze stron www będzie nadal możliwe.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)         przeglądarka Internet Explorer;

 

b)         przeglądarka Microsoft EDGE;

 

c)         przeglądarka Mozilla Firefox;

 

d)         przeglądarka Chrome;

 

e)         przeglądarka Safari;

 

f)         przeglądarka Opera.

 

Jawro może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę www przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Jawro przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu stron www, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron www.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

            1.         Polityka Prywatności może ulec zmianie; aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna na stronach: http://galeria-loox.pl i http://sunloox.com/salony oraz w Salonach.

            2.         Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@jawro.com lub do naszych przedstawicieli w Salonach.

            3.         Data utworzenia dokumentu: 25.05.2018 r.